Welcome to The Blueblood

"Minecraft servers that Everyone can enjoy"

 WIKI SHOP 

 เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ

Medievalbase

  ในโลกแห่งอารยธรรมมนุษย์ ความเจริญนำมนุษย์จากยุคโบราณสู่ยุคแห่งแสงสว่างที่ผู้คนเริ่มตื่นรู้ จากยุคหินสู่การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ จากมนุษย์หาของป่า สู่การสร้างรถไฟ ความเจริญของเครื่องจักรกำลังรอคุณอยู่ใน Medievalbase

Plugin Vanilla

  ผจญภัยในโลกที่ไม่เหมือนใคร เผชิญสัตว์ร้าย สร้างอาณาจักร Towny ของคุณเอง
เมื่ออาณาจักรของคุณมั่นคงก็เริ่มรุกรานศัตรูผู้แย่งชิงทรัพยากรของคุณด้วยกองทัพอันเกรียงไกร The Blueblood ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเราในดินแดนมหัศจรรย์ได้แล้ววันนี้